الانضمام


لـــمــــن يـــريــــد الانـــضــــمـــام الـــى الـــفــريـــــق AsmSub كـــ :
  • مـــتــــرجــــم .
  • مـــــنـــتــــــج .
  • مــــصـــمــــم .
  • رافــــــــــــــع . 

يـرجـى مـراســلــة عـلـى هــذا الايــمــيــل :


 :: مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــنــــــا ::

أو k.enota@hotmail.comتـــقــبـــلـــو تـــحـــيــاتـــنـــا .